/Studier i stads- och kommunhistoria; 42

head

Under några årtionden före första världskrigets utbrott moderniserades de svenska städerna på ett genomgripande sätt. Flämtande fotogenlampor som tändes och släcktes av lykttändare ersattes av elektrisk gatubelysning, utedassen av vattenklosetter, de allmänna brunnarna av rinnande vatten indraget i bostäderna.

Också på det sociala planet skedde stora förändringar: flickor och kvinnor släpptes steg för steg in i de tidigare mansdominerade offentliga rummen och barn och ungdomars intressen i form av fritidssysselsättningar började uppmärksammas. Dessa och många andra förändringar ägde först rum i de större städerna, men de mindre städerna följde snart efter.

Skellefteå och Strängnäs var två sådana svenska småstäder som trots invånartal som motsvarade några få moderna bostadskvarter ändå förmådde att på kort tid genomgå omfattande och mycket resurskrävande moderniseringar. Hur var detta möjligt och hur såg stadsborna på dessa genomgripande omvandlingar? Detta är de centrala frågeställningarna i denna bok.


SKELLEFTEÅ OCH STRÄNGNÄS: Moderniseringen av två svenska
småstäder 1880–1914

ÅKE SANDSTRÖM
Studier i stads- och kommunhistoria; 42
170 s.
ISBN: 978-91-88882-45-5
Stockholm 2018
Pris: 180 kr

Beställ via e-post


Författaren Åke Sandström är professor i historia vid Uppsala universitet – Campus Gotland.