/Studier i stads- och kommunhistoria; 39


FRÅN STORKOMMUN TILL KOMMUNBLOCK

En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska komunerna 1959–1974

År 1962 fattade en riksdagsmajoritet bestående av Socialdemokraterna, Folkpartiet och Kommunisterna beslut om att genomföra en andra kommunal indelningsreform i Sverige. Landet skulle delas in i kommunblock, vilka lades till grund för framtida sammanläggningar av kommuner. Dessa avsågs ske på frivillig väg efter kommunernas eget initiativ. Under 1963 och 1964 fastställde regeringen en indelning i 282 block. Genom kommunsammanläggningar 1965, 1967 och 1969 reducerades antalet kommuner från 1006 till 848. Den socialdemokratiska regeringen ansåg att antalet sammanläggningar var otillräckligt, varför partiet direkt efter sin valseger 1968 gick in för att med hjälp av tvångslagstiftning slutföra reformen till 1974. Beslutet om tvångslagstiftningen fattades 1969, med stöd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna.

Reformen slutfördes genom sammanläggningar 1971 och 1974. Det största antalet sammanläggningar ägde rum 1971. Genom 1974 års sammanläggningar reducerades antalet kommuner till 278 Det var 49 kommuner som tvångssammanslogs och flertalet av dessa hade en borgerlig majoritet. Det främsta motivet till motståndet var farhågor för försämrad kommunal service till följd av centraliseringen av servicefunktioner till centralorten. Kommunaldemokratiska motiv framfördes sparsamt. Samma sak gällde för skäl med anknytning till lokal identitet.

FRÅN STORKOMMUN TILL KOMMUNBLOCK
En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 19591974

Erik Wångmar
Studier i stads- och kommunhistoria; 39
602 s.
ISBN: 978-91-88882-41-7
Stockholm 2013
Pris: 250 krErik Wångmar (f. 1868) blev filosofie doktor i historia vi Växjö universitet år 2003 på avhandlingen Från sockenkommun till storkommun. Därefter har han publicerat fem monografier hos Stads- och kommunhistoriska institutet: Att skriva stads- och kommunhistoria (2005), Samlingsstyre – Blockstyre – Mångstyre (2006), Socknar som kom och socknar som gick (2007), Något vid sidan av välfärden (2008) och Ett eldfängt ämne (2009). Han är sedan 2009 docent i historia och tjänstgör som lektor i statsvetenskap (huvudsakligen) och historia vid Linnéuniversitetet i Växjö.