/Studier i stads- och kommunhistoria; 27

ATT SKRIVA STADS-
OCH KOMMIUNHISTORIA

En handledning för forskning omed stads-
och kommunhistoriskt källmaterial

Att skriva stads- och kommunhistoria handlar nästan uteslutande om den forskning som kan göras med hjälp av det källmaterial som finns förvarat i landets stads- och kommunarkiv. Det övergripande syftet med boken är att uppmuntra och underlätta sådan forskning. Utan tvekan finns det större utrymme för denna typ av forskning inom historieämnet. Boken vänder sig också till studenter och forskare inom samhällsvetenskapens olika grenar, amatör- och hembygdsforskare samt personalen i de kommunala arkiven.

I boken redovisas ett flertal stads- och kommunhistoriska inriktningar som kan vara möjliga att genomföra inom ramen för grundutbildningen i historia, till exempel kommunala indelningsändringar, kommunalpolitik och kommunala val, kvinnornas roll i kommunalpolitiken, kommunal näringspolitik, samverkan mellan kommuner, socialvård, skolväsende, hälsovård, brandförsvar, gator och vägar, vatten och avlopp, bibliotek samt fritidsverksamhet. För de områden som tas upp ges en redogörelse över den historiska utvecklingen och tidigare forskning, förslag på vad forskningen kan inriktas mot, råd om lämpliga teoretiska tolkningsramar samt en beskrivning av källmaterialets utformning.

 

ATT SKRIVA STADS-
OCH KOMMUNHISTORIA
En handledning för forskning omed stads- och kommunhistoriskt källmaterial

Erik Wångmar
Studier i stads- och kommunhistoria; 27
289 s.
ISBN: 91-88882-23-3
Stockholm 2005
Pris: 220 kr


/BESTÄLL

 
Erik Wångmar är filosofie doktor i historia vid Växjö universitet. Han disputerade år 2003 med avhandlingen Från sockenkommun till storkommun: En analys av storkommunreformens genomförande 1939-1952 i en nationell och lokal kontext.


TILLBAKA