/Studier i stads- och kommunhistoria; 25
HUS OCH HYRA
Fastighetsägande och stadstillväxt
i Berlin och Stockholm
1860-1920

1800-talets täta kvartersmiljöer växte fram till följd av en ny samhällelig realitet: stadens privatisering. Den höga värderingen av egendom och de politiska och ekonomiska normer som var kopplade till den privata äganderätten utgjorde en nödvändig förutsättning för 1800-talets stadsutveckling.
     Hyreshusbebyggelsen i Berlin, Paris och Wien blev mönsterbildande också för Stockholm. Hyreshuset präglade alla aspekter av bostadsnäringen, som bebyggelsetyp, investeringsobjekt och boendeform.

HUS OCH HYRA undersöker ur ett komparativt perspektiv de privata fastighetsägarnas betydelse för den dynamiska stadstillväxten i Berlin och Stockholm mellan 1860 och 1920.
     Berlin återkom ständigt som jämförelse för byggnadssätt och bostadsförhållanden i Stockholm under tidsperioden. Men trots den nära kontakten och överförningen av idéer och planläggningar blev resultaten olika. Det fanns en latent spänning mellan städernas förändrade behov till följd av industrialiseringen och kapitalismens utveckling, och den stadsmiljö soch samhällsordning som var ett arv från det förflutna.
     Boken analyserar de politiska kulturer och de rättsförhållanden som kom att bestämma den rumsliga gestaltningen och boendet i de båda städerna.
Hus och hyra
Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920

Håkan Forsell
Studier i stads- och kommunhistoria; 25
368 s.
ISBN: 91-88882-20-9
Stockholm 2003
Pris: 200 kr


/BESTÄLL 
Håkan Forsell är historiker vid Stockholms universitet.
HUS OCH HYRA är hans doktorsavhandling.

TILLBAKA