/Loakalhistoria; 18


Länets betydelse

Fallstudier av kommunblocksreformens lokala genomförande i Blekinge och Hallands län 1962–1974

År 1962 beslöt riksdagen att genomföra en ny kommunal indelningsreform. Landet skulle delas in i kommunblock, vilka lades till grund för sammanläggningar av kommuner. Dessa avsågs ske på frivillig väg. Under 1963 och 1964 fastställde regeringen en indelning i 282 block. Genom kommunsammanläggningar 1965, 1967 och 1969 reducerades antalet kommuner från 1006 till 848. År 1969 tog riksdagen beslut om att reformen skulle vara slutförd 1974 och att tvångssammanläggningar fick ske. Reformen slutfördes genom sammanläggningar 1971 och 1974. År 1974 hade Sverige 278 kommuner.

Blekinge län indelades i fem block och Hallands län i sex block. Sammanläggningarna i Blekinge inleddes snabbt och 1967 hade tre av fem block genomfört total sammanläggning. I Hallands län skedde de två första totala sammanläggningarna 1971, men i ett av blocken utsattes tre kommuner för tvångssammanläggning. I Blekinge län var det ett block som genomförde total sammanläggning först 1974, medan det i Hallands län gällde fyra av sex block. Det fanns flera förklaringar till att takten i sammanläggningarna varierade så mycket. Det snabbare tempot i Blekinge kan troligen förklaras av att nästan alla kommuner godkände kommunblocksindelningen, en aktivare Länsstyrele, betydligt fler kommuner med socialistisk fullmäktigemajoritet samt kortare geografiska avstånd mellan randkommuner och centralorter.

LÄNETS BETYDELSE
Fallstudier av kommunblocksreformens lokala genomförande i Blekinge och Hallands län 1962–1974

Erik Wångmar
Lokalhistoria; 18
167s.
ISBN: 978-91-88882-42-4
Stockholm 2013
Pris: 120 krErik Wångmar (f. 1868) blev filosofie doktor i historia vi Växjö universitet år 2003 på avhandlingen Från sockenkommun till storkommun. Därefter har han publicerat fem monografier hos Stads- och kommunhistoriska institutet: Att skriva stads- och kommunhistoria (2005), Samlingsstyre – Blockstyre – Mångstyre (2006), Socknar som kom och socknar som gick (2007), Något vid sidan av välfärden (2008), Ett eldfängt ämne (2009) och Från storkommun till kommunblock (2013). Han är sedan 2009 docent i historia och tjänstgör som lektor i statsvetenskap (huvudsakligen) och historia vid Linnéuniversitetet i Växjö.