/Lokalhistoria; 15

Det moderna stadsmiljöskyddets framväxt i Sverige

Kommunalt reformarbete 1840-1910

Denna studie handlar om det moderna svenska stadsmiljöskyddets ursprung och framväxt. Den vill ge en bild av hur miljöproblemen under 1800-talet definierades, och om hur kunskapen om de naturvetenskapliga mekanismerna ökade. Sveriges miljöskydd har sin upprinnelse i dödligheten till följd av koleran under 1830- och 1840-talen men även i de rättssociala oegentligheterna i samband med bötes-, ordnings- och ekonomimål i städerna under 1800-talets tre första decennier. Problemen initierade förbättringar inom hälsovården och föranledde statsmakten att, med början 1840, även se över och förnya lagstiftningen avseende lokala reglementen för landets städer, inkluderande stadssanitet. Expertkommittéer kom att arbeta med problemen, vilket ledde fram till 1857 års förordning om åtgärder för att förhindra och motverka farsoter, till 1868 års ordningsstadga för rikets städer samt till 1874 års hälsovårdsstadga för riket.

 

DET MODERNA STADSMILJÖSKYDDETS FRAMVÄXT I SVERIGE
Kommunalt reformarbete 1840-1910

Lars Nyström
Lokalhistoria; 15
180 s.
ISBN: 91-88882-25-X
Stockholm 2006
Pris: 120 kr


 
Lars Nyström (f. 1938) är ekonomimagister i ekonomisk historia vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Fram till millennieskiftet var han utredande handläggare vid Statens Räddningsverk i Karlstad med fokusering på räddningstjänst och miljöskydd.