Stadshistoriska samfundets årliga möteTema: Stadshistorien och det digitala rummet

 

Platsers historia handlar mycket om rum och tid. Genom den nya informationsteknologin har helt nya möjligheter öppnats för att t ex analysera och illustrera rumsliga förändringar inom en stad eller annan ort. Det historiska rummet håller på att bli digitalt. Utvecklingen på det här området går fort och avsikten här är att kort spegla några aktuella ansatser. Göran Samuelsson, verksam vid Lantmäteriet i Gävle, informerar om digitaliseringsprojekt och vad vi kan hitta på Internet i form av stadshistoriskt kartmaterial. Ola Wetterberg som är forskare på Chalmers i Göteborg driver ett projekt om Stadshistoriska kartor och geografiska informationssystem. Med exempel från Göteborg tänker han visa hur man kan hantera ändringar administrativa gränser, ett för stadshistorien ständigt återkommande problem. Anders Wästfelt kulturgeograf från Stockholm, som ingår i samma projekt, kommer att visa hur man rektifierar kartor och bygger geografiska informationssystem för historiskt bruk. John Toler är historiker och lärare vid Kungsholms gymnasium, där han driver ett digitalt miljöhistoriskt projekt. Tillsammans med sina elever skall han visa hur sjukdomar och dödsfall var rumsligt fördelade över östra Kungsholmen i Stockholm 1878-1926 i förhållande till bostadsstandard och vattenkvalitet.

Efter mötet följer samkväm med enkel förtäring. För deltagande däri krävs förhandsanmälan senast 18 april. Fax: 08-167548 eller 08-6747117.
Telefon: 08-162807 eller 162830. E-post: lars.nilsson@historia.su.se; mats.berglund@historia.su.se; hossein.sheiban@historia.su.se.

Postadress: Stads- och kommunhistoriska institutet, Historiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm
www.urbanhistory.su.se

  Datum: Onsdagen den 25 april 2001 kl 18.00
Lokal: Högbomsalen, Geovetenskapens hus (plan 3 hus U), Stockholms universitet, Frescati

Ärenden
1. Mötets öppnande
2. Rapport om Stads- och kommunhistoriska institutets verksamhet
3. Presentation av nyutkommen stads- och kommunhistorisk litteratur
4. Stadshistorien och det digitala rummet:
Göran Samuelsson, Historiska kartor på Internet
Ola Wetterberg, Stadshistoriska kartor och geografiska informationssystem
Anders Wästfelt, Rektifiering av kartor och uppbyggnad av ett stadshistoriskt och geografiskt informationssystem med exempel från Eksjö
John Toler m fl, Vattenfrågor och markanvändning i Stockholm ur rumsligt och miljöhistoriskt perspektiv
Varmt välkomna hälsar
Lars Nilsson
Professor och föreståndare