Stads- och kommunhistoriska institutet har fem skriftserier:

TILLFÄLLIGA BOKPAKET (Den postindustriella staden)

I
BOKPAKET 1: Historisk tätortsstatistik del 4, 5 och 6

del 4: Folkmängden i icke-administrativa tätorter 1900–1950
del 5: Folkmängden i tätortsregioner 1900–1950
del 6: Folkmängden i tätortsregioner 1950–2005
Pris: 250 kr

II
BOKPAKET 2: Två böcker

Studier 37. Lars Nilsson, Efter industrialismen.
Studier 38. Lars Nilsson (red.), The coming of the post-industrial city.
Pris: 300 kr

III
BOKPAKET 3: Båda paketen

del 4: Folkmängden i icke-administrativa tätorter 1900–1950
del 5: Folkmängden i tätortsregioner 1900–1950
del 6: Folkmängden i tätortsregioner 1950–2005
Studier 37. Lars Nilsson, Efter industrialismen.
Studier 38. Lars Nilsson (red.), The coming of the post-industrial city.
Pris: 500 kr

TILLFÄLLIGT BOKPAKET (Kommunblocksreformen fram till 1974)

IV
BOKPAKET 4: Två böcker

Studier 39. Erik Wångmar, Från storkommun till kommunblock.
Lokalhistoria 18. Erik Wångmar, Länets betydelse.
Pris: 300 kr

STUDIER I STADS- OCH KOMMUNHISTORIA
(Studies in Urban History)

1

Nordisk lokalhistoria - seminarierapport 4. Lokal praxis på det sociala området i de nordiska länderna 1800-1920. Editors Ingrid Hammarström & Lars Nilsson.

(Social Policy and Local Practice in the Nordic Countries, 1800-1920). ISBN 91-970806-2-4 (1986).
Pris: 60 Kr.

(Bild saknas)
2

Harald Gustafsson, Kommunal frihet för nationell samling. Debatter om kommunalreformer i 1800-talets Norden.

(Debates on Municipal Reforms in 19th Century Scandinavia). ISBN 91-7344-736-6 (1987).
Pris 70 Kr.

(Bild saknas)
3

Lokalt, regionalt, centralt - analysnivåer i historisk forskning. Åtta provföreläsningar för professuren i historia, särskilt stads- och kommunhistoria, vid universitetet i Stockholm 10-11 maj 1988. Editor Ingrid Hammarström.

(Local, Regional and Central. Levels of Analysis in Historical Research. Eight Lectures). ISBN 91-7344-793-5 (1988).
Pris 90 Kr.

(Bild saknas)
4

Lars Nilsson, Privilegiesystem under upplösning. Administrativt tätortsbildande i Sverige 1620-1865.

(Town Privileges under Dissolution. The Foundation of New Urban Settlements in Sweden, 1620-1865). English summary. ISBN 91-970806-3-2 (1989).
Pris: 60 Kr

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

(Bild saknas)
5

Lars Nilsson, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980.

(The Urban Transition. Urban Development and the Transformation of Swedish Society, 1800-1980). English summary. ISBN 91-970806-4-0 (1989).
Pris: 200 Kr.

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

(Bild saknas)
Utgången
6

Harald Gustafsson, Sockenstugans politiska kultur. Lokal självstyrelse på 1800-talets landsbygd.

(Political Culture in the Parish Hall. Local Self-Government in the 19th Century Countryside). ISBN 91-970806-5-9 (1989).
Pris: 80 Kr.

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

(Bild saknas)
Utgången
7

Lars Nilsson, Den urbana frågan. Svensk stadshistoria i retrospektivt och internationellt ljus.

(The Urban Question. Research Strategies in Swedish Urban History). English summary. ISBN 91-970806-6-7 (1990).
Pris: 90 Kr.

(Bild saknas)
8

Lars Nilsson, I kvastarnas stad. Två studier i Kalmarområdets 1900-tals historia.

(Town and Country. Two studies in the History of the Kalmar Region in the 20th Century). English summary. ISBN 91-971640-1-1 (1992).
Pris: 150 Kr.

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

(Bild saknas)
Utgången
9

Maria Sjöberg, Järn och jord. Bergsmän på 1700-talet.

(Iron and Land. Mining Peasants during the 18th Century). English summary. Diss. ISBN 91-971640-5-4 (1993).
Pris: 150 Kr.

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

(Bild saknas)
10

Swedish Bibliography of Urban History. A Selection of Books and Articles published up to 1992. Editor: Lars Nilsson. ISBN 91-971640-6-2 (1994).
Pris: 100 Kr.

(Bild saknas)
11

Kommunerna och lokalpolitiken. Rapport från en konferens om modern lokalpolitisk historia. Editors Lars Nilsson & Kjell Östberg.

(Local Authorities and Local Politics. Repoort from a Conference on the History of Local politics). ISBN 91-971640-8-9 (1995).
Pris:150 Kr.

(Bild saknas)
Utgången
12

Hanne Sanders, Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850.

(Peasant Revivalism and Secularization. Protestant, Popular Culture in Denmark and Sweden 1820-1850). Diss. English summary. ISBN 91-971640-9-7 (1995).
Pris: 150 Kr.

(Bild saknas)
13

Tine Susanne Jorde, Stockholms tjenstepiker under industrialiseringen. Tjenstepikeyrkets funksjon i individets livsløp, og i en ekspanderende storby.

(The Maid Servants of Stockholm During the Industrial Era). Diss. English summary. ISBN 91-88882-01-2.
Pris: 150 Kr.

(Bild saknas)
14

The Emergence of Towns. Archaeology and Early Urbanization in Non-Roman, North-West Europe. The Swedish Institute of Urban History 75 years. An Anniverary Symposium, September 3rd, 1994. Editors Lars Nilsson & Sven Lilja. ISBN 91-88882-00-4 (1996).
Pris: 175 Kr. Mer info

(Bild saknas)
Utgången
15

Åke Sandström, Plöjande borgare och handlande bönder. Mötet mellan den europeiska urbana ekonomin och vasatidens Sverige. ISBN 91-88882-02-0 (1996).
Pris: 150 Kr.

(Bild saknas)
16

Invandrarna och lokalsamhället. Historiska aspekter på integrationen av invandrarna i nordiska lokalsamhällen. Editors Lars Nilsson & Sven Lilja. ISBN 91-88882-05-5 (1996).
Pris: 180 Kr. Mer info

(Bild saknas)
17

Sigrid Håkanson, "...då skall jag taga henne till äkta..." Oäkta födslar, äktenskapsmarknad och giftermålssystem i Östsverige och Västsverige 1750-1850.

("then he shall take her as his lawful wife": Illegitimate births, the marriage market and the matrimonial system in Eastern Sweden and Western Sweden). English Summary. Diss. ISBN 91-88882-09-8 (1999).
Pris: 180 Kr. Mer info

(Bild saknas)
18

Women In Towns. The Social Position of Urban Women in a Historical Context. Editors: Marjatta Hietala & Lars Nilsson. ISBN 91-88882-11-X (1999).
Pris: 180 Kr. Mer info

(Bild saknas)
19

Lars Nilsson, Stadens tid. Om periodgränser i lokalhistorien kalmar och Möre i det 20:e Århundradet. ISBN 91-88882-12-8 (2000).
Pris: 120 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

Utgången
20

Sven Lilja, Tjuvehål och stolta städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1800-tal. ISBN 91-88882-13-6 (2000).
Pris: 250 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

Utgången
21

Martin Wottle, Det lilla ägandet. Korporativ formering och sociala relationer inom Stockholms minuthandel 1720-1810. ISBN 91-88882-15-2 (2000).
Pris: 200 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

22

Lars Nilsson (red.), Capital Cities. Images and Realities in the Historical Development of European Capital Cities. ISBN 91-88882-16-0 (2000).
Pris: 180 Kr. Mer info

23

Mats Deland, The Social City. Middle-Way Approaches to Housing and Suburban Governmentality in Southern Stockholm, 1900-1945. ISBN 91-88882-17-9 (2001).
Pris: 200 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

24

Peter Aronsson, Lars Nilsson, Thord Strömberg (red.) Storkommunreformen 1952. Striden om folkhemmets geografi. ISBN 91-88882-18-7 (2002).
Pris: 180 Kr. Mer info

Utgången
25

Håkan Forsell, Hus och hyra. Fastighetsägande och stadstillväxt i Berlin och Stockholm 1860-1920. ISBN 91-88882-20-9 (2003).
Pris: 200 Kr . Mer info

26

Göran Samuelsson, I godsets skugga. Frälsebonden på Ängsö. Familj och arbete 1700-1880. ISBN 91-88882-21-7 (2004).
Pris: 200 Kr. Mer info

27
bgColor1

Erik Wångmar, Att skriva stads- och kommunhistoria. En handledning för forskning med stads- och kommunhistoriskt källmaterial. ISBN 91-88882-23-3 (2005).
Pris: 220 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

28

Marjatta Rahikainen (red.), Lokala perspektiv på 1960-talet. Bilen, fritiden och den ökade rörligheten. ISBN 91-88882-24-1 (2006).
Pris: 180 Kr. Mer info

29

Erik Wångmar, Samlingsstyre - Blockstyre - Mångstyre. Kommunalpolitiska styrelseformer 1952-2002. ISBN 91-88882-26-8 (2006).
Pris: 200 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

30

Mats Hayen, Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830. ISBN 91-88882-27-6 (2007).
Pris: 200 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

31

CD-ROM: Urban Europe in Comparative Perspective. Papers presented at the Eighth International Conference on Urban History, Stockholm 2006. ISBN 91-88882-28-8 (2007). (CD-skiva)
Pris: 180 Kr. Mer info

32

Stockholms Lilja. Stadshistoriska studier tillägnade professorn i Stockholms historia Sven Lilja 23 juli 2007. ISBN 91-88882-29-2 (2007).
Pris: 200 Kr. Mer info

33

Något vid sidan av välfärden. Holmön som den sista småkommunen i Sverige 1925–1973. ISBN 91-88882-32-5 (2008).
Pris: 250 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

34

Massans röst. Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848.
ISBN 91-88882-34-9 (2009).
Pris: 280 Kr. Mer info
(Finns även som talbok via talboks- och punktskriftsbiblioteket)
tpb-logo

35

Ett eldfängt ämne. Utvecklingen av kommunernas brandförsvar 1945–1976. ISBN 91-88882-35-6 (2009).
Pris: 250 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

36

Till salu. Stockholms textila handel och manufaktur 1722–1846.
ISBN 978-91-88882-36-3 (2010).
Pris: 250 Kr. Mer info

37

Efter industrialismen. Urbanisering och tätortsutveckling i Sverige 1950-2005 ISBN 978-91-88882-39-4 (2011).
Pris: 200 Kr. Mer info

38

The Coming of the Post-Industrial City. Challenges and Responses in Western European Urban Development since 1950
ISBN 978-91-88882-40-0 (2011).
Pris: 200 Kr. Mer info

39

Från storkommun till kommunblock. En djupstudie av reformen som skapade de moderna svenska kommunerna 1959–1974.
ISBN 978-91-88882-41-7 (2013).
Pris: 250 Kr. Mer info

Boken kan läsas i fulltext på DIVA

40

Nordiska lokalsamhällen i möte med globaliseringen 1950–2010.
ISBN 978-91-88882-43-1 (2015).
Pris: 150 Kr. Mer info

Ny!

41

KRYMPANDE ORTER: Avesta och Söderhamn som postindustriella samhällen.
ISBN 978-91-88882-44-6 (2016).
Pris: 120 Kr. Mer info

LOKALHISTORIA
(Local History)

1

Lokalhistoria inför framtiden. Nya vägar - nya uppgifter. Föredrag hållna vid ett symposium den 4 oktober 1989 med anledning av Stadshistoriska institutets 70-åriga tillvaro. (Local History and the Future. New Ways, New Tasks. Conference Report). ISBN 91-970806-7-5 (1990).
Pris: 30 Kr.

(Bild saknas)
2

Revy över stads- och kommunhistoria 1981-1985.
(Review of Urban and Municipal History, 1981-1985). ISBN 91-97-0806-8-3 (1991).
Pris: 50 Kr.

(Bild saknas)
3

Lokalhistoria i skolan. Föredrag hållna vid ett lokalhistoriskt symposium i Linköping den 20 november 1990.
(Local History and the School. Conference Report). ISBN 91-970806-9-1 (1991).
Pris: 50 Kr.

(Bild saknas)
4

Sixten Humble, Fyra studier i svensk stadsförvaltning 1619-1862. Edited by Lars Ericson.
(Four Studies in Swedish Town Administration, 1619-1862). ISBN 91-971640-0-3 (1991).
Pris: 50 Kr.

(Bild saknas)
5

Huvudstadens historia. Sju kunskapsöversikter kring Stockholms historia från äldsta tid till idag. Editor: Lars Nilsson.
(The History of the Capital. Seven Surveys concerning Stockholm´s History from oldest times up to 1990. ISBN 91-971640-3-8 (1992).
Pris: 90 Kr.

(Bild saknas)
6

Landsbygdens omvandling efter 1800. Föredrag hållna vid ett lokalhistorisk symposium i Örebro den 6 december 1991.
(Transformation of the Swedish Countryside during the 19th Century. Conference Report). ISBN 91-971640-4-6 (1992).
Pris: 60 Kr.

(Bild saknas)
8

Mats Thideskog, Upp och ner i Sveriges Manchester. Social rörlighet i Norrköping 1868-1883.
(Up and Down in Sweden's Manchester. Social mobility in Norrköping 1868-1883.) ISBN 91-88882-04-7 (1996).
Pris: 60 Kr.

(Bild saknas)
9

Revy över stads- och kommunhistoria 1986-1990. Red: Anna Kåring Wagman & Lars Nilsson.
(Review of Urban and Municipal History, 1986-1990). ISBN 91-88882-06-3 (1996).
Pris: 100 Kr.

(Bild saknas)
10

Kvinnan och staden. Rapport från en stadshistorisk konferens i Stockholm den 30 nov 1995. Editor: Lars Nilsson.
(The Woman and the City. Conference Report). ISBN 91-88882-07-1 (1998).
Pris: 80 Kr. Mer info

(Bild saknas)
11

Att illustrera lokalhistoriska verk. Editor: Lars Nilsson. ISBN 91-88882-08-X (1998).
Pris: 80 Kr. Mer info

(Bild saknas)
Utgången
12

Anna Kåring Wagman, Sätt utkanten i centrum! Att forska om Stockholmsförorternas historia. ISBN 91-8888-10-1 (1999).
Pris: 120 Kr. Mer info

(Bild saknas)
13

Revy över stads- och kommunhistoria 1991-1995. Red: Mats Berglund & Lars Nilsson. (Review of Urban and Municipal History, 1991-1995).
ISBN 91-88882-14-4 (1996).
Pris: 120 Kr. Mer info

14

Brita Zacke, Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal.
ISBN 91-88882-22-5 (2004).
Pris: 125 Kr. Mer info

15

Lars Nyström, Det moderna stadsmiljöskyddets framväxt i Sverige. Kommunalt reformarbete 1840-1910. ISBN 91-88882-25-X (2006).
Pris: 120 Kr, Mer info

16

Erik Wångmar, Socknar som kom och socknar som gick. Förändringar av socken-/församlingsindelningen i Småland 1686–1682. ISBN 91-88882-30-1 (2007).
Pris: 120 Kr. Mer info

17

Tor Abrahamson. Huvudsta från början. ISBN 978-91-88882-33-2 (2009).
Pris: 150 Kr. Mer info

Ny!

18

Erik Wångmar, Länets betydelse. Fallstudier av kommunblocksreformets lokala genomförande i blekinge och Hallands län 1862–1974. ISBN 91-88882-42-4 (2013).
Pris: 120 Kr. Mer info

BIBLIOGRAFIER
(Bibliographies)

1

Stadshistorisk revy. (Urban History Review) 1959-1968.
Pris: 10 Kr per volym.

(Bild saknas)
2

Register över stadshistorisk litteratur 1920-1944 behandlad i de stadshistoriska revyerna. (Index of Literature in Urban History dealt with in Urban History Reviews, 1920-1944). (1946).
Pris: 10 Kr.

(Bild saknas)
3

Register över stadshistorisk litteratur 1945-1963 behandlad i de stadshistoriska revyerna. (Index of Literature in Urban History dealt with in Urban History Reviews, 1945-1963). (1972).
Pris: 20 Kr.

(Bild saknas)
4

International Bibliography of Urban History: Denmark, Finland, Norway, Sweden. (1960).
Pris: 10 Kr.

(Bild saknas)
5

Revy över stads- och kommunhistoria 1971-1975. (Review of Urban and Municipal History, 1971-1975). (1980).
Pris: 40 Kr.

(Bild saknas)
6

Revy över stads- och kommunhistoria 1976-1980. (Review of Urban and Municipal History, 1976-1980). (1985).
Pris: 50 Kr.

(Bild saknas)
7

Revy över stads- och kommunhistoria 1981-1985. (Review of Urban and Municipal History, 1981-1985). Lokalhistoria 2 (1991).
Pris: 50 Kr.

(Bild saknas)
8

Swedish Bibliography of Urban History. A Selection of Books and Articles Published up to 1992. Studier i stads- och kommunhistoria 10. (1994).
Pris: 100 Kr.

(Bild saknas)

För senare bibliografier se serien Lokalhistoria ovan.

MONOGRAFIER
(Monographs)

1

Nils Herlitz, Svensk stadsförvaltning på 1830-talet. (Swedish Town Administration in the 1830s). (1924).

(Bild saknas)
2

Edvard Kleberg, Borgarståndets inre organisation intill 1809.
(The Internal Organization of the Estate of Burghers up to 1809). (1929).

(Bild saknas)
Utgången
3

Folke Lindberg, Fogde, råd och menighet. Några drag i den svenska stadsförfattningens utveckling under medeltiden och 1500-talet.
(Bailiff, Council and Community. Some Aspects of the Constitutional Development of Swedish Towns during the Middle Ages and the16th Century. (1941).

(Bild saknas)
Utgången
4

Nils Staf, Marknad och möte.
(The Preindustrial Market System). (1935)

(Bild saknas)
5

Nils Staf, Marknadsreformen 1788.
(The Market Reform of 1788). (1940).

(Bild saknas)
Utgången
6

Birgitta Lager, Stockholms befolkning på Johan III:s tid.
(The Population of Stockholm during the Reign of Johan III). (1962).

(Bild saknas)
Utgången
7

Einar Mellquist, Rösträtt efter förtjänst? Riksdagsdebatten om den kommunala rösträtten i Sverige 1862-1900.
(Suffrage based on Income? The Parliamentary Debate on the Municipal Voting System in Sweden, 1862-1900). (1974).

(Bild saknas)

HISTORISK TÄTORTSSTATISTIK
(Urban Historical Statistics)

1

Folkmängden i administrativa tätorter 1800-1970. By Lars Nilsson.
(Number of Inhabitants in Towns, Boroughs and Municipal Districts, 1800-1970). ISBN 91-971640-2-X (1992).
Pris: 120 Kr

(Bild saknas)
2

Städenas folkmängd och tillväxt. Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. By Sven Lilja.
(Number and growth of Inhabitans in Towns. Sweden (with Finland) 1570-1820). ISBN 91-88882-03-9 (1996).
Pris: 120 Kr

(Bild saknas)
3

Lars Nilsson, Stockholm i siffror 1850-2000.
(Stockholm in Figures 1850-2000). ISBN 91-88882-19-5 (2003). Pris: 120 Kr. Mer info

4

Folkmängden i icke-administrativa tätorter 1900-1950. Lars Nilsson. ISBN 978-91-88882-31-8 (2008).
Pris: 120 Kr. Mer info

5

Folkmängden i tätortsregioner 1900-1950. ISBN 978-91-88882-38-7 (2010).
Pris: 120 Kr. Mer info

Ny!

6

Folkmängden i tätortsregioner 1950-2005. Lars Nilsson. ISBN 978-91-88882-38-7 (2012).
Pris: 120 Kr. Mer info

BESTÄLLNING

Fyll i formuläret nedan och skicka därefter din beställning genom att trycka på knappen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

Fakturaadress (om ej samma som leveransadressen)

Böckerna kan även beställas via fax, telefon, e-post eller vanlig post.

Vår adress är:

Stads- och kommunhistoriska institutet
Historiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm Tel: 08-16 28 07; 16 28 30; 16 33 94
Fax: 08-16 75 48
E-post: mats.berglund@historia.su.se