hem | institutet | publikationer | forskning | seminarier | länkarMarjatta Hietala

Professor Marjatta Hietala, Tammerfors universitet, har tillerkänts titeln hedersdoktor vid Stockholms universitet. I texten nedan presenteras hon genom den motivering som sändes in i samband med nomineringen. Promovering sker vid installations- och promotionshögtiden under höstterminen.

Tidigare har även professor Peter Clark erhållit samma titel.

Länk: Marjatta Hietala, vid University of Tampere.

 

Förslag till hedersdoktor

Marjatta Hietala, professor i historia vid Tammerfors universitet, född 1943, gift med Kari Hietala

Förslag till värd: Professor Lars Nilsson, Historiska institutionen

Motivering

Marjatta Hietala är född 1943 och sedan 1996 professor i allmän historia vid Tammerfors universitet. Dessförinnan var hon åren 1994-96 professor vid Joensuu universitet i allmän historia. Mellan 2002 och 2007 var hon akademiprofessor vid Finlands akademi i Helsingfors. Hietala har en mycket omfattande verksamhet bakom sig såväl nationellt som internationellt, och tillhör de ledande historikerna i Europa. Förra året (2010) valdes hon till ordförande för världshistorikerorganisationen (Comité International des Sciences Historiques) efter att ha invalts i dess styrelse 2005. Hon blev därmed den första kvinnan att inneha den posten. Hon sitter sedan 1992 även i styrelsen för La Commission International pour  l´Histoire des Villes.

Hietala disputerade 1975 på avhandlingen ”Der Neue Nationalismus in den Publizistik Ernst Jüngers und des Kreises um ihn 1920-1933” vid Helsingfors universitet. Senare har hon publicerat ett stort antal böcker och artiklar inom ett brett spektrum av ämnen: socialhistoria, idéhistoria, metodologi, vetenskapshistoria, stadshistoria med flera. Hon har till exempel analyserat och beskrivit infrastrukturens utveckling i tyska och engelska städer kring 1900, men också kommunala beslutsprocesser, administrativa praktiker och beslutsfattandet bakom tillkomsten av offentliga serviceinrättningar. Innovationers roll i historien och spridningen av kunskap representerar andra forskningsområden som hon framgångsrikt ägnat sig åt liksom nätverkens roll i och utanför vetenskapssamhället.

Professor Peter Clark
Marjatta Hietala

Bland hennes publikationer kan särskilt anföras: Services and Urbanisation at the Turn of the Century: The Diffusion of Innovations (1989), Women in Towns: The Social Position of Urban Women in a Historical Context (red. tillsammans med Lars Nilsson, 1999), Helsinki - The Innovative City (2002), Landscape of Food (red. tillsammans med Tanja Vahtikari 2003) samt Helsinki, Historic Town Atlas (red. 2009).

Historiska institutionens samarbete med Marjatta Hietala sträcker sig över många decennier och avser såväl forskning som undervisning och utvärdering. Redan i början av 1980-talet utvecklades ett samarbete mellan Hietala och professor Ingrid Hammarström samt docent Birgitta Ericsson. Det har senare vidareförts på flera olika sätt. Professorerna Lars Nilsson och Sven Lilja har skrivit forskningsrapporter och organiserat konferenssessioner tillsammans med Hietala i åtskilliga nordiska och internationella sammanhang, till exempel inom ramen för den internationella stadshistoriska kommissionens och den europeiska urbanhistoriska associationens verksamheter, men också i anslutning till nordiska historikermöten. Antologin Women in Towns emanerar ur ett gemensamt projekt mellan Hietala och Nilsson. Hon har också vid återkommande tillfällen varit engagerad som föreläsare och kommentator vid konferenser och seminarier i Stockholm. Inom undervisningen har samarbete till exempel förekommit i anslutning till den Internetbaserade kursen EuroCities som drevs med stöd av EU och där distansundervisning gavs till studenter i sju olika länder. Andra samarbeten har avsett kursgivning inom ramen för det europeiska ESTER-programmet. Hietala har vidare varit anlitad som kursutvärderare och sakkunnig till exempel vid tillsättandet av professuren i Stockholms historia.

Marjatta Hietala är en stor internationalist och en av få kvinnor som lyckats nå en internationell topposition inom historievetenskapen. På flera sätt har hon berikat vår verksamhet. Ett hedersdoktorat skulle sprida ytterligare glans över vår fakultet och institution.

 

Stockholm den 5 februari 2011
Lars Nilsson

 

 
Stads- och kommunhistoriska institutet | Föreståndare: Heiko Droste | Sidan uppdaterad: 5 April, 2012